Všetky práva vyhradené.

Informácie na týchto webovských stránkach nedávajú nikomu právo na využitie nehmotných majetkových práv firmy Keiblinger GmbH alebo tretích osôb.

Na našich webovských stránkach sme pozorne a dôkladne uviedli všetky informácie. Informácie ale aj napriek tomu nie sú zárukou určitých vlastností alebo vhodnosti pre určitý druh použitia. V žiadnom prípade neručíme za úplnosť a správnosť informácií na našich webovských stránkach.

Firma Keiblinger GmbH si vyhradzuje právo periodicky obnovovať obsah týchto webovských stránok, hlavne vylepšení alebo zmien popísaných výrobkov, programov alebo servisných služieb, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie na našich webovských stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby.